ชื่อ - นามสกุล :นางอรวรรณ สาพิกุล
ตำแหน่ง :ผูู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :เทศบาลตำบลป่างิ้ว
ที่อยู่ :344 หมู่ 1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะผู้บริหาร