เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คำสั่งรักษาราชการเเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.) ประกาศร้อยละ ที่ใช้เป็นฐานในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 2/2565
3.) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
4.) หลักเกณฑ์การบรรจุและเเต่ตั้งบุคลากร
5.) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
7.) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8.) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร
9.) ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
10.) ประกาศกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
11.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12.) กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ท้องถิ่น
13.) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
14.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15.) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
16.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
17.) ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
18.) รายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2564
19.) ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
20.) ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
21.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
22.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
23.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
24.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
25.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561
26.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
27.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.236.47.240
ออนไลน์ 24ip
วันนี้ 205ip
เดือนนี้ 7777ip
ปีนี้ 7777ip
ทั้งหมด 114985ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator