เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 175 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 9/5/2566
Read (27)

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายภูเบศร์ คำโล รองนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว และนางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้วให้รับการตรวจให้คำแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น (Clean room) ของเทศบาลตำบลป่างิ้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ้วจากสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้าและ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/4/2566
Read (55)

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่างิ้ว ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับรองรายงานการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 และติดตามการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่างิ้ว ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เท...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 21/4/2566
Read (70)

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายโสภณ วงค์รักษาศิลป์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ได้เป็นประธานประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำไตรมาสที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 21/4/2566
Read (82)

วันที่ 19 เมษายน 2566 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลป่างิ้ว นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว เพ็ญนภา ตาลน้อย พร้อมด้วย สมาชิสภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว /ปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว / หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ได้ร่วมส่งมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้แก่นายบุญ คำ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 19/4/2566
Read (64)

วันที่ 19 เมษายน 2566 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลป่างิ้ว นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว เพ็ญนภา ตาลน้อย พร้อมด้วย สมาชิสภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว /ปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว / หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ได้ร่วมส่งมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้แก่นายบุญ คำ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 19/4/2566
Read (68)

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 5/4/2566
Read (89)

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายภูเบศร์ คำโล รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ให้พบปะอาสาปศุสัตว์ตำบลป่างิ้วและมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์แต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปฉีดสุนัขและแมวในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 5 - 11 เมษายน 2566 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคจากโรคพ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 5/4/2566
Read (83)

วันนี้ 3 เมษายน 2566 นายธีรพงค์ คงเสือ ปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ให้ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายจากไฟป่า ณ แหล่งท่องเที่ยว ดอยผาโง้ม บ้านห้วยมะเกลี้ยง ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และตรวจเช็คแก้ไขอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตของหมู่บ้านที่ได้รับควา...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 4/4/2566
Read (100)

วันนี้ 3 เมษายน 2566 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเทศบาลตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วย เกษตรตำบลป่างิ้ว นายสุรชัย บุญวรเศรษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และชี้แจงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากเหตุพายุลูกเห็บเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 4/4/2566
Read (81)

วันที่ 2 เมษายน 2566 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีพระครูโสภณกิตตินิวิฐ เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว พร้อมด้วยนางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศบาลตำบลป่างิ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 3/4/2566
Read (83)

วันที่ 3 เมษายน 2566 ปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว นายธีรพงศ์ คงเสือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข และผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์กลิ่นเผาถ่าน หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด เรื่องร้องทุกข์กลิ่นเผากะลามะพร้าว หมู่ 6 บ้านหม้อ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 3/4/2566
Read (89)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว นางเพ็ญนภา ตาลน้อย พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ออกตรวจสอบความคืบหน้าการปรับสภาพบ้านคนพิารหมู่ที่ 3 นายบุญ คำแปง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2566 พร้อมสนับสนุนค่าอา...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 3/4/2566
Read (62)

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัยและพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ป่างิ้ว ปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว พนักงานและคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ให้เกียรติเข้า...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 3/4/2566
Read (68)

วันที่ 24 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความรู้เรื่องประโยชน์และโทษ และการเอาตัวรอดในสถานะการณ์ไฟไหม้ แก่นักเรียนและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่างต่ำเหนือ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 24/3/2566
Read (105)

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่างิ้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยว เผลอแป๊บเดียวก็สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์เทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายกเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/3/2566
Read (114)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่างิ้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยว เผลอแป๊บเดียวก็สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์เทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยนางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ได้ให้เกียรติเป็นประธ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/3/2566
Read (101)

จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 13/3/2566
Read (157)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของกศน.ตำบลป่างิ้ว ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น "หลักสูตรการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้มูลทำปุ๋ย"และ "หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์" ณ สำนักงาน กศน.ตำบลป่างิ้ว เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพต่อไป...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 20/2/2566
Read (191)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ คงเสือ ปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ กศน.ตำบลป่างิ้ว ตามโครงการฝึกอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น "หลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพร" ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 1...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/2/2566
Read (181)

จำนวนข่าวทั้งหมด 175 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.113.236
ออนไลน์ 15ip
วันนี้ 165ip
เดือนนี้ 6562ip
ปีนี้ 38291ip
ทั้งหมด 145499ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator