เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 110 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว จัดอบรมโครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร (การปลูกฟ้าทะลายโจร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 17/8/2565
Read (14)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วย พ.จ.ท.อนุสรณ์ จันต๊ะเทพ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "โครงการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติทางถนน (การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน Communit Based on Safety Management)"...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 17/8/2565
Read (13)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/8/2565
Read (19)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้ว ร่วมกับ สภ.เวียงป่าเป้า ร่วมกับปรึกษาหารือการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนป่างิ้ววิทยา ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/8/2565
Read (9)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาร่างขอบเขตของงานฯ (ร่าง TOR) จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ำ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/8/2565
Read (14)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...


โดย admin
Post Date 15/8/2565
Read (12)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565...


โดย admin
Post Date 13/8/2565
Read (10)

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลป่างิ้ว ที่อายุครบ 100 ปี...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 3/8/2565
Read (28)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/7/2565
Read (39)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 27/7/2565
Read (36)

วันที่ 4 กรกฎาคม 65 นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม คนรุ่นใหม่ หัวใจ STRONG และโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 5/7/2565
Read (136)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลป่างิ้ว นำโดย นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้า มอบของให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 24/6/2565
Read (177)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้บ้านดงพระพร หมู่ที่ 15...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/6/2565
Read (150)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2565 และกำหนดมาตรการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเวี...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/6/2565
Read (158)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว ณ ห้องประชุมประสิทธุิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/6/2565
Read (167)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/6/2565
Read (138)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 1 ทางไปบ้านดงพระพร...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/6/2565
Read (162)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้วได้รับการตรวจประเมินจากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมประสิทธินุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/6/2565
Read (128)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้ว นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมกับ กาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 15/6/2565
Read (109)

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กเวียงป่าเป้าไม่จมน้ำ "ลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด" ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support : BLS) ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่างิ้ว ปีงบประมาณ 2565 ณ สระว่ายน...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 11/6/2565
Read (131)

จำนวนข่าวทั้งหมด 110 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.252.196
ออนไลน์ 21ip
วันนี้ 114ip
เดือนนี้ 4683ip
ปีนี้ 57535ip
ทั้งหมด 75321ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator