เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 99 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

วันที่ 4 กรกฎาคม 65 นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม คนรุ่นใหม่ หัวใจ STRONG และโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 5/7/2565
Read (7)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลป่างิ้ว นำโดย นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้า มอบของให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 24/6/2565
Read (39)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้บ้านดงพระพร หมู่ที่ 15...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/6/2565
Read (29)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2565 และกำหนดมาตรการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเวี...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/6/2565
Read (32)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว ณ ห้องประชุมประสิทธุิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/6/2565
Read (28)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/6/2565
Read (29)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 1 ทางไปบ้านดงพระพร...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 22/6/2565
Read (35)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้วได้รับการตรวจประเมินจากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมประสิทธินุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/6/2565
Read (60)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้ว นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมกับ กาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 15/6/2565
Read (55)

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กเวียงป่าเป้าไม่จมน้ำ "ลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด" ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support : BLS) ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่างิ้ว ปีงบประมาณ 2565 ณ สระว่ายน...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 11/6/2565
Read (63)

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเทศบาลตำบลป่างิ้ว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลป่างิ้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตร ในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว ที่ประสบภัยภิบัติด้านพืช กรณี เกิดเหตุอุทกภัย ...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 8/6/2565
Read (62)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้ว จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 7/6/2565
Read (76)

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 3/6/2565
Read (77)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้ว ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้าที่สาธารณะในพื้นที่บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 16 เพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมา และแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออก...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 30/5/2565
Read (79)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้ว ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้าที่สาธารณะในพื้นที่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 1 เพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมา และแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออก...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 30/5/2565
Read (76)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมกับเทศบาลตำบลป่างิ้ว ชี้แจงแนวทางการแจ้งความช่วยเหลือด้านปศูสัตว์ กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ณ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 16...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 30/5/2565
Read (89)

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว และทพ.กฤตติกวินณ์ พรมชุมสา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย ในการออกตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์วานิชให้แก่เด็กๆทุกคน ปีนี้คุณหมอชมว่าเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ ไม่งอแงกันเลย...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 27/5/2565
Read (77)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก"...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 27/5/2565
Read (80)

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย admin
Post Date 26/5/2565
Read (111)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,นิติกร,ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว,ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุ,ประธานชมรมผู้สูงอายุ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 26/5/2565
Read (83)

จำนวนข่าวทั้งหมด 99 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.229.135.146
ออนไลน์ 25ip
วันนี้ 111ip
เดือนนี้ 1472ip
ปีนี้ 47357ip
ทั้งหมด 65143ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator