เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 104 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ออกตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตรับผิดชอบ เพื่อออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้ประกอบการ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 30/11/2566
Read (35)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 29/11/2566
Read (31)

รณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 23/11/2566
Read (41)

โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 20/11/2566
Read (55)

โครงการขยะแลกไข่...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 16/11/2566
Read (71)

รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 15/11/2566
Read (54)

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติเชื้อไวรัสซิกก้าและโรคไข้เลือดออก...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 15/11/2566
Read (43)

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 15/11/2566
Read (56)

แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 14/11/2566
Read (50)

ความรู้ในการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารอย่างง่าย...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 14/11/2566
Read (61)

ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 13/11/2566
Read (53)

ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตรับผิดชอบ เพื่อออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 3/11/2566
Read (50)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลป่างิ้ว ครั้งที่ 1/2567...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 20/10/2566
Read (138)

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารสำหรับร้านจำหน่ายและสะสมอาหารในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 17/10/2566
Read (128)

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 9/10/2566
Read (174)

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 6/10/2566
Read (153)

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่่ยน ภายใต้แนวคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา "...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 3/10/2566
Read (139)

ประชาสัมพันธ์คู่มือเสริมสร้างและสนับสนุน อปท. ในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประเภทบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 2/10/2566
Read (183)

ประชาสัมพันธ์วิตามิน B9 (โฟลิก เอซิด) กับการป้องกันความพิการแต่กำเนิด...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 2/10/2566
Read (152)

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 19/9/2566
Read (183)

จำนวนข่าวทั้งหมด 104 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 486ip
เดือนนี้ 3257ip
ปีนี้ 111074ip
ทั้งหมด 218282ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator