เทศบาลตำบลป่างิ้ว

นายธีรพงศ์ คงเสือ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17

ว่าที่ร.ต.บุญมี รอดบาง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายกวินท์ภัทร ต้อนรับ
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17

นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน
เจ้า​พนักงาน​ธุรการปฎิบัติ​งาน​
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17


ว่าง
วิศวกรโยธา


ว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.


นายวรุตม์ ตันทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17

นายภาคภูมิ อินสินธุ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17

นางสุภาพร ปรองดอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายวุฒิช้ย ฟูแสง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายธนัต ไชยบาล
คนงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17

นางสาวฉัตรชฎา แสนช่างไม้
คนงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17

นายประถมทรัพย์ แสนช่างไม้
พนักงานจ้างเหมา
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 17
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 13 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

การมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

……………………………………………..

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาลและประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) เรื่อง หลักเกณฑ์               และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.1/ว145  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2549  

ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงขอกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดังนี้ 

 

มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ คงเสือ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองช่างควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งดูและรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ในงานราชพิธี งานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิ่นตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม                   งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ ติดต่อประสานงาน วางแผน  มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองช่างได้แบ่งงานออกเป็น                      3 งาน ดังนี้

1.  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-  งานวิศวกรรม -  งานสถาปัตยกรรม    -  งานผังเมือง

2.  ฝ่ายการโยธา

-  งานสาธารณูปโภค -  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นายกวินท์ภัทร ต้อนรับ นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน เป็นหัวหน้า, นายวรุตม์ ตันทอง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานงานสาธารณูปโภค -  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

-  งานสวนสาธารณะ -  งานประปา

3.  ฝ่ายบริหารงานช่าง

  1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายธีรพงศ์ คงเสือ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นหัวหน้า, นายภาคภูมิ  อินสินธุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา, นายวุฒิชัย  ฟูแสง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง

1.1  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ด้านวิศวกรรม

2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์

4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎมาย

5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม

7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 

8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์

9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์

10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ

11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3  งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานจัดทำผังเมืองรวม

2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

10) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

11) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

12) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายการโยธา

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายธีรพงศ์ คงเสือ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นหัวหน้ามีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานเครื่องจักรกล งานประปาและงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  งานเครื่องจักรกล  

2.1  งานสาธารณูปโภค โดยว่าที่ร.ต.บุญมี รอดบาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน นายภาคภูมิ  อินสินธุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา, นายวุฒิชัย  ฟูแสง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ และนายธนัช  ไชยบาล ตำแหน่ง คนงานทั่วไป นายประถมทรัพย์ แสนช่างไม้  พนักงานจ้างเหมามีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ

2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน  

4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

8) งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา

9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2  งานสวนสาธารณะ โดยว่าที่ร.ต.บุญมี รอดบาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน นายภาคภูมิ  อินสินธุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา, นายวุฒิชัย  ฟูแสง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ และนายธนัช  ไชยบาล ตำแหน่ง คนงานทั่วไป นายประถมทรัพย์ แสนช่างไม้ พนักงานจ้างเหมา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ

2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

6) งานให้คำแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะโดย นายชัยยันต์  ต้อนรับ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายวรุตม์  ตันทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ

2) งานประมาณการ งานไฟฟ้าสาธารณะ

3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอื่นๆ

4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

6) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

7) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล

8) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4  งานประปาโดย นายภาณุวัตร ตนเล็ก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานสารบรรณของกองกิจการประปา  งานดูแลรักษาวัสดุ , ครุภัณฑ์ต่าง ๆ

   จัดเตรียมและอำนวยความสะดวก, จัดเตรียมและอำนวยความสะดวก, รับคำร้องและการให้บริการด้านต่าง ๆ

              แก่ประชาชน

2) มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของงานผลิต งานจำหน่ายและบริการน้ำ

              ประปา และงานมาตรวัดน้ำ

3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  ฝ่ายบริหารงานช่าง

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของว่าที่ร้อยตรีบุญมี  รอดบาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน   เป็นหัวหน้า, นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน เจ้า​พนักงาน​ธุรการปฎิบัติ​งาน​ และนางสุภาพร  ปรองดอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,         นางสาวฉัตรชฎา แสนช่างไม้ คนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้

1) งานสารบรรณ งานตรวจเอกสาร การขออนุญาตทางราชการ

2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวก

              ในด้านต่าง ๆ

3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล

4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ 

11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.192.94.177
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 275ip
เดือนนี้ 10607ip
ปีนี้ 85678ip
ทั้งหมด 314351ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator