เทศบาลตำบลป่างิ้ว

2.1  ประวัติความเป็นมา
            เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2410   หรือประมาณ  135 ปีมาแล้ว ได้มี   นายนวล  สินันตา  พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านป่างิ้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่     ในสมัยนั้นมาตั้งถิ่นฐานรกรากอยู่บ้านป่างิ้ว   จังหวัดเชียงราย    ต่อมาได้รวบรวมหมู่บ้านต่าง ๆ   ซึ่งประกอบไปด้วย    1) บ้านฮ่างต่ำ
บท 1 2) บ้านป่าสัก 3) บ้านป่างิ้ว 4) บ้านร่องกู่ 5) บ้านหม้อ และ 6) บ้านป่าเหมือด   ขึ้นเป็นตำบลป่างิ้ว   ซึ่งชื่อตำบลป่างิ้วนี้    ตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากพื้นที่ในขณะนั้นมีต้นงิ้วขนาดใหญ่ขึ้นอยู่มากมาย  อีกทั้งยังเป็นชื่อถิ่นฐานบ้านเดิมของ นายนวล  สินันตา  ที่ได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลป่างิ้ว คนแรกนั่นเอง

2.2  สภาพทั่วไป
2.2.1.  บริเวณที่ตั้ง
                        เทศบาลตำบลป่างิ้ว ยกฐานะขึ้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 344 หมู่ที่ 1 เรียงรายตามสองฟากถนนสายเชียงราย - เชียงใหม่ (ทางหลวงหมายเลข 118) ตำบลป่างิ้วเป็นหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าทางทิศใต้  7   กิโลเมตร  ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตพื้นที่ราบ ตามทางหลวงสายเชียงราย - เชียงใหม่และลึกเข้าไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันของทางหลวงสายเชียงราย – เชียงใหม่  มีจำนวน  1  หมู่บ้าน  และตั้งบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่สูงห่างจากที่ตั้งของตำบลไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  15  -  40  กิโลเมตร  จำนวน  3  หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง  จำนวน  1  หมู่บ้านโดยมีเขตติดต่อดังนี้       
                    เหนือ  ติดต่อกับตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  มีแนวเขตเริ่มต้นจากดอยขุนห้วยแม่ฉางข้าว บริเวณพิกัด NB-363303  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลำห้วยแม่ฉางข้าว  จนสิ้นสุดลำห้วยผ่านบริเวณพิกัด NB- 440321 แล้วขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านห้วยป่าห่ามตามแนวห้วยน้ำฮาก  สิ้นสุดห้วยน้ำหากบริเวณพิกัด NB- 500328 ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดสายเชียงใหม่ – เชียงราย  ตรงกิโลเมตรที่ 4   ใต้ที่ว่าการอำเภอฯบริเวณพิกัด NB-541348 แล้วลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามห้วยไม้สิสุกผ่านบริเวณพิกัด NB-587337 ตามแนวลำห้วยป่าสักไปทางทิศตะวันออก  ไปสิ้นสุดที่ดอยขุนห้วยป่าสัก บริเวณพิกัด NB-610347  ระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  31  กิโลเมตร
                   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลทุ่งฮั้ว  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีแนวเขตเริ่มต้นจากดอยขุนห้วยป่าสัก บริเวณพิกัด NB- 610347 ไปทางทิศใต้ ผ่านบริเวณพิกัด NB-604330 ลงมาทางใต้ สิ้นสุดที่สันดอยม่วงงาม  บริเวณพิกัด NB- 595913  ระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  4  กิโลเมตร
                   ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลเวียงกาหลง  และตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า   จังหวัดเชียงราย  มีแนวเขตเริ่มต้นจากสันดอยม่วงงาม  บริเวณพิกัด NB-595313  มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวห้วยป่าเหมือด  ห้วยน้อย  ห้วยโป่งนก  ออกทุ่งนา  ผ่านทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย  ตรงกิโลเมตรที่  8  ตามแนวห้วยบง  ไปทางทิศตะวันตกแล้วลงมา
                   ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามสันดอยม่อนเกี๊ยะ  ผ่านบริเวณพิกัด NB-470247  ลงมาทางทิศใต้และทิศตะวันตกตามแนวน้ำแม่หาง  ห้วยไคร้  ห้วยมะเกลี้ยง  สิ้นสุดที่ห้วยทราย  บริเวณพิกัดNB-329198  ระยะทางทิศใต้ประมาณ  40  กิโลเมตร
                   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลแม่แวน  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  มีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยทราย  บริเวณพิกัด NB-329198  ขึ้นไปทางทิศเหนือตามสันดอยกิ่วฮัก  ผ่านบริเวณพิกัด NB-330254  สิ้นสุดที่ดอยขุนห้วยแม่ฉางข้าว  บริเวณพิกัด NB-363303  ระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  12  กิโลเมตร

2.2.2.  เนื้อที่  178.73 ตารางกิโลเมตร  / 111,706  ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
2.2.3.  ภูมิประเทศ
                   สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลป่างิ้ว  ทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกจะเป็นเทือกเขาและที่ราบลุ่มสูงเอียง  ลงมาตอนกลางของตำบล บริเวณตอนกลางก็จะเป็นที่อยู่อาศัยทำไร่ทำนา  มีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญตัดผ่าน  ได้แก่ทางหลวงแผ่นดินสายเชียงราย – เชียงใหม่  หมายเลข  118  โดยผ่านจากทิศเหนือไปทางทิศใต้  และทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอเวียงป่าเป้า – อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 1150 ผ่านทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทรัพยากรธรรมชาติ มีป่าสงวนอุทยานแห่งชาติดอยหลวง  และอุทยานแห่งชาติขุนแจ           มีแร่ดีบุก  ดินขาว  และแหล่งท่องเที่ยวมีอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว    แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  แม่น้ำลาว  อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว  อ่างเก็บน้ำห้วยสันป่าสัก
2.2.4.  สภาพป่าไม้
          ตำบลป่างิ้ว  มีพื้นที่เป็นสภาพป่าไม้ประมาณ  74,621  ไร่  หรือ 67.57% ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล  อยู่ทางทิศตะวันอออกและทางทิศตะวันตกของตำบลสภาพป่าทั่วไปมีลักษณะเป็นป่าโปร่งมีการบุกรุกทำลายป่าเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะในทางทิศตะวันตกและสภาพป่าไม้ค่อนข้างจะสมบูรณ์จะอยู่ทางทิศตะวันตก
2.2.5 สภาพภูมิอากาศ ปี 2553-2555
ตำบลป่างิ้วมีสภาพภูมิอากาศไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัดจนเกินไปคืออุณหภูมิสูงสุดที่  36.2  องศาเซลเซียสในช่วงเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดคือ 5.5–7.0 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีจะอยู่ในช่วง 20.8 – 28.2 องศาเซลเซียส  ซึ่งพอจะแยกเป็นฤดูกาลได้  3  ฤดูกาลดังนี้
                   ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนมีนาคม กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๖.๔๔ องศาเซลเซียส
                   ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม กลางเดือนตุลาคม  เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือนสิงหาคมถึงกันยายน ปริมาณฝนรวม 1,625 มิลลิเมตร ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ทำนาที่เป็นราบลุ่มเป็นประจำ  และในช่วงที่ไม่มีฝนตกเลยหรือมีเฉพาะฝนหลงฤดูที่มีปริมาณต่ำกว่า 1 ม.ม. ในช่วงบางปีเท่านั้น  คือช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งปริมาณน้ำฝนในปีที่ผ่านมา และมีปริมาณฝนตกน้อยช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 
                   ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 12.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส
 
  
2.2.6  แหล่งน้ำใช้ในการเกษตร
 แหล่งน้ำใช้ในการเกษตร
                   แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรจะเป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งจะมีปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตรบางหมู่บ้านแม่น้ำที่ใช้ในการเกษตรแยกได้ดังนี้
                   1.  น้ำแม่ลาว เป็นแม่น้ำสายใหญ่ ไหลผ่านในหมู่บ้านของตำบลป่างิ้ว  โดยมีพื้นที่รับน้ำได้แก่  หมู่ที่ 2,4,6,9,16
                   2.  อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว  มีพื้นที่รับประมาณ 450 ไร่ ในเขตพื้นที่หมู่ 10 และหมู่ 11 ตำบลป่างิ้ว  พื้นที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว  2 ตำบล  คือ  ตำบลบ้านโป่ง หมู่ 1,3,4,5,6  ตำบลป่างิ้ว หมู่ 3,10,11,12,13,14,15  จำนวน 12 หมู่บ้าน  พื้นที่ประมาณ  8,000 ไร่ 
                   3.  อ่างเก็บน้ำห้วยสันป่าสัก  มีพื้นที่รับประมาณ  350  ไร่  ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2,5 พื้นที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำสันป่าสัก 2 ตำบล  คือ ตำบลบ้านโป่ง หมู่ 3,6 ตำบลป่างิ้ว  หมู่ 2,5  จำนวน 4 หมู่บ้าน  พื้นที่ประมาณ  2,000 ไร่
                   4.  ห้วยก็อดยาว  เป็นลำน้ำเล็ก ๆ  อยู่หมู่ที่ 9 บ้านสบลี  โดยมีพื้นที่รับน้ำหมู่ที่ 9 พื้นที่ประมาณ 700 ไร่ มีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น
                   5.  ห้วยน้ำฮาก  เป็นลำน้ำเล็ก ๆ  อยู่หมู่ที่ 11 บ้านขุนเมืองงาม โดยมีพื้นที่รับน้ำ หมู่ 11 มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่  มีน้ำเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น
                   6.  ห้วยแม่หาง  เป็นลำน้ำเล็ก ๆ  อยู่ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านแม่หาง โดยมีพื้นที่รับน้ำหมู่ที่ 7,8 พื้นที่ประมาณ 400 ไร่  มีน้ำไหลตลอดทั้งปี  มีน้ำปริมาณน้อยในฤดูแล้ง  ไหลลงสู่ห้วยแม่เจดีย์
                   7.  ห้วยมะเกลี้ยง  เป็นลำน้ำเล็ก ๆ  อยู่ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านห้วยมะเกลี้ยง โดยมีพื้นที่รับน้ำหมู่ 8 พื้นที่ประมาณ 200 ไร่  มีน้ำไหลตลอดทั้งปี  มีน้ำปริมาณน้อยในฤดูแล้งไหลลงสู่ห้วยแม่เจดีย์
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
          ในปัจจุบันประชาชนในตำบลป่างิ้ว  หรือตำบลใกล้เคียงซึ่งมีแม่น้ำลาวไหลผ่านแต่ไม่กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ  ดังนั้น  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในตำบลป่างิ้วเกิดความรักและเห็นความสำคัญของแม่น้ำ  ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  โดยเน้นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารอย่างเป็นระบบ  ให้มีการรณรงค์  และการป้องกันการใช้สารเคมีเพื่อไม่ให้ปล่อยสารเคมีที่ใช้กับการเพาะปลูกพืชไหลลงสู่แม่น้ำเพราะจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ลดการใช้สารเคมีหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพและพืชสมุนไพรทดแทน
2.2.7  การปกครองและการเมือง
- จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลป่างิ้วเต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน  16  หมู่บ้าน
- ส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 หน่วยงาน (รพ.ส.ต.ตำบลป่างิ้ว)
- ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แยกเป็น
       สถาบันการศึกษา จำนวน 1 แห่ง

 1. วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

        มัธยม และประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

 1. โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  (เอกชน) )
 2. โรงเรียนป่างิ้ววิทยาคม   

        ประถมศึกษา 2 แห่ง

 1. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
 2. โรงเรียนบ้านป่าสัก

       องค์กรทางศาสนา วัด/สำนักสงฆ์ / คริสตจักร   

 1. วัดป่างิ้ว
 2. วัดป่าสัก
 3. วัดฮ่างต่ำ
 4. วัดดอยเวียงฮ่อ
 5. วัดร่องกู่
 6. วัดศรีดอนมูล
 7. วัดทุ่งหลวง
 8. วัดแม่หาง
 9. วัดป่าเมี่ยง ห้วยไคร้ (อารามสันติคีรี)
 10. วัดห้วยโต้ง
 11.  วัดป่ารุกขาราม (ธ)
 12.  คริสตจักรสามัคคีธรรม (ป่างิ้ว)

2.2.8.  สภาพทางเศรษฐกิจอาชีพ
                   -  อาชีพทางการเกษตร   ประมาณร้อยละ  70
                   -  อาชีพทางการพาณิชย์  ประมาณร้อยละ  30
                   -  พื้นที่ทำนา              8,006           ไร่      
                   -  พื้นที่ทำไร่               12,912           ไร่      
                   -  พื้นที่ทำสวน            6,153            ไร่
                  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลป่างิ้ว มีหลายชนิด ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ขิง พริก มัน กาแฟ ยางพารา กล้วย ลำไย
2.2.9. สัตว์เศรษฐกิจ  ได้แก่ สุกร เป็ด โค กระบือ ม้า ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่

2.2.10.สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด/สำนักสงฆ์ 12 แห่ง ศาลเจ้า 3 แห่ง โบสถ์ 5 แห่ง

2.2.11.  การบริการพื้นฐาน  ด้านการคมนาคม
          ตำบลป่างิ้ว มีเส้นทางการคมนาคมได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 118 เป็นถนนสายหลัก  และภายในตำบลประมาณร้อยละ 70  เป็นถนนลูกรัง และร้อยละ 30 เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ตลอดจนถนนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท และถนนของกรมโยธาธิการ  สามารถแยกได้ดังนี้ เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  ถึงถนนทางหลวงสายเชียงราย – เชียงใหม่ สามารถติดต่อได้  5  เส้นทาง  ได้แก่
เส้นทางที่  1  คือ  หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงสายเชียงราย  -  เชียงราย
เส้นทางที่ 2  คือหมู่บ้านที่ใช้ถนนสายเวียงป่าเป้า  -  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ 7,8
เส้นทางที่  3  คือ  หมู่บ้านที่ใช้ถนนสายขุนลาว  ต.แม่เจดีย์ใหม่ - ปางมะกาด ตำบลแม่เจดีย์ จำนวน  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่7,8
เส้นทางที่  4  คือ  หมู่บ้านที่ใช้ถนนสายแม่ขะจาน – ห้วยทราย ต.แม่เจดีย์จำนวน  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ 7,8
เส้นทางที่  5  คือ  หมู่บ้านที่ใช้ถนนสายป่างิ้ว – หนองเขียว  ต.ป่างิ้ว  จำนวน  4  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ 3,10,11,12

2.2.12.  การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 16 หมู่บ้าน 

2.2.13.  แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ ลำห้วย 22 แห่ง  สระน้ำ 7 แห่ง หนองน้ำ 6          แห่ง
ลำคลอง10 แห่ง  บึง 2 แห่ง แม่น้ำ 10แห่ง เหมือง 21 แห่ง

2.2.14.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 12 แห่ง บ่อน้ำตื้น 1,655 แห่ง บ่อโยก 19 แห่ง
บ่อบาดาล 42 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง ประปาภูเขา 3 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
คลองชลประทาน  1    แห่ง


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.192.94.177
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 261ip
เดือนนี้ 10593ip
ปีนี้ 85664ip
ทั้งหมด 314337ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator