เทศบาลตำบลป่างิ้ว
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 417 รายการ
จำนวนหน้า 9 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนม พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (ชนิดจืด) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงถนนทางการเกษตร บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/11/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุการเกษตร ยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/11/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/11/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๕๘๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/11/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยมะเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/11/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๕๔๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/11/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนม พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/10/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร (ชนิดจืด) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/10/2566
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/10/2566
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ถ่านหุงต้ม) สำหรับฌาปนสถานของเทศบาลตำบลป่างิิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/10/2566
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเหมือด (๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/10/2566
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านเอกสารประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/10/2566
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานพัฒนาชุมชน, งานส่งเสริมสุขภาพและงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/10/2566
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนม ยู เอช ที (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/10/2566
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนม ยู เอช ที (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/10/2566
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างบริการขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/9/2566
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างบริการขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/9/2566
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างบริการขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/9/2566
21 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย และนำขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
22 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ในการจัดพิธีการศพและเผาศพ ตัดหญ้าพื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่รับ ส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานในอำเภอเวียงป่าเป้าส่งหนังสือให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปในตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ห้องสำนักปลัดเทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
26 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบด้านหน้า และหลังอาคารเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน และจุดประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
28 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
29 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานช่าง สำรวจพื้นที่โครงการในเทศบัญญัติและงานซ่อมแซมของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้าน ช่วยเหลือในการลงพื้นที่สำรวจจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสำรวจพื้นที่โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/9/2566
30 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บย ๕๕๓๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/9/2566
31 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งรอบสำนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/9/2566
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
33 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านสบลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
34 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
35 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างถมดินไหล่ทาง หมู่ ๑๑ บ้านขุนเมืองงาม เชื่อม หมู่ ๑๕ บ้านดงพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/9/2566
36 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2566
37 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2566
38 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/9/2566
39 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดงพระพร หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
40 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
41 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
42 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
43 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2566
44 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
45 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
46 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
47 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
48 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/8/2566
49 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อถุงตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะ และอุปกรณ์สาธิตการทำถังดักไขมัน ตามโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/8/2566
50 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% บรรจุ ๕๐ กรัม (๑ ถัง มี ๕๐๐ ซอง) ตามโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/8/2566
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 417 รายการ
จำนวนหน้า 9 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 501ip
เดือนนี้ 3272ip
ปีนี้ 111089ip
ทั้งหมด 218297ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator