เทศบาลตำบลป่างิ้ว

ITA Check List

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ : ITA Check List เป็นระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจทานข้อมูลเท่านั้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ
ข้อมูล
o1
โครงสร้างองค์กร
o2
ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
o3
อำนาจหน้าที่
o4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5
ข้อมูลการติดต่อ
o6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ
ข้อมูล
o7
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ
ข้อมูล
o8
Q&A
o9
Social Network
o10
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ
ข้อมูล
o11
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ข้อ
ข้อมูล
o14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ข้อ
ข้อมูล
o15
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18
E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ
ข้อมูล
o19
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ
ข้อมูล
o23
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
ข้อมูล
o27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
o30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ
ข้อมูล
o31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ
ข้อมูล
o39
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40
การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ
ข้อมูล
o42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.236.47.240
ออนไลน์ 26ip
วันนี้ 216ip
เดือนนี้ 7788ip
ปีนี้ 7788ip
ทั้งหมด 114996ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator