เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
3.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (2560-2565)
4.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (2566-2570)
5.) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.) รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
8.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
9.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
10.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
11.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
12.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตห้าปี(2560-2564)
13.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตสีปี (2561-2564)
14.) แผนปฏิบัติการ 2560
15.) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่างิว พ.ศ.2564
16.) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
17.) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
18.) นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
19.) แนวทางการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
20.) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2564
21.) โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564
22.) แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
23.) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.236.47.240
ออนไลน์ 24ip
วันนี้ 217ip
เดือนนี้ 7789ip
ปีนี้ 7789ip
ทั้งหมด 114997ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator