เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (2560-2565)
2.) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.) รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
5.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
6.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
7.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
8.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
9.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตห้าปี(2560-2564)
10.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตสีปี (2561-2564)
11.) แผนปฏิบัติการ 2560
12.) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่างิว พ.ศ.2564
13.) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
14.) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
15.) นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
16.) แนวทางการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
17.) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2564
18.) โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564
19.) แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
20.) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.252.196
ออนไลน์ 21ip
วันนี้ 116ip
เดือนนี้ 4685ip
ปีนี้ 57537ip
ทั้งหมด 75323ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator