เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566
2.) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
4.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
5.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (2560-2565)
6.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (2566-2570)
7.) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8.) รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
10.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
11.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
12.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
13.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
14.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตห้าปี(2560-2564)
15.) แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตสีปี (2561-2564)
16.) แผนปฏิบัติการ 2560
17.) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่างิว พ.ศ.2564
18.) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
19.) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
20.) นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
21.) แนวทางการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
22.) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2564
23.) โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564
24.) แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
25.) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 30ip
วันนี้ 498ip
เดือนนี้ 3269ip
ปีนี้ 111086ip
ทั้งหมด 218294ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator