เทศบาลตำบลป่างิ้ว
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 548 รายการ
จำนวนหน้า 11 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
251 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมโรงครัว เทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/5/2566
252 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านแม่หาง และหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยมะเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/5/2566
253 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บย 5537 เชียงราย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/5/2566
254 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๕๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/5/2566
255 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่่บ้าน แบบบาดาลชนาดใหญ่ และถังกรองเหล็ก ขนาด ๑.๕ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเหมือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/5/2566
256 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขข ๑๕๔๐ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/5/2566
257 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/4/2566
258 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/4/2566
259 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/4/2566
260 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพานโรงไฟ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยมะเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/4/2566
261 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/4/2566
262 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๕๔๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/4/2566
263 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/4/2566
264 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/4/2566
265 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/4/2566
266 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๓๓๐๒ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/4/2566
267 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/4/2566
268 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ทะเบียน กจ ๓๓๐๒ เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/4/2566
269 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการเป็นรายเดือนของงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/3/2566
270 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑ ซีซีต่อขวด พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/3/2566
271 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/3/2566
272 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/3/2566
273 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/3/2566
274 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านสบลี หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/3/2566
275 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านแม่หาง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/3/2566
276 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยมะเกลี้ยง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/3/2566
277 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องรับส่ง วิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/3/2566
278 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องรับส่ง วิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/3/2566
279 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องรับส่ง วิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/3/2566
280 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าบ้านนายธรรม มูลปัญญา - บ้านนายภิพบ กาวิละ หมู่ที่ ๙ บ้านสบลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/3/2566
281 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหนองเขียว) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/3/2566
282 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปรับภูมิทัศน์หน้าห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์เทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/3/2566
283 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/3/2566
284 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑-๖๗๑๘ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/3/2566
285 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำฌาปนสถานเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/3/2566
286 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/3/2566
287 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/3/2566
288 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/3/2566
289 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๕๘๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/3/2566
290 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เสาอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/3/2566
291 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนม ยู เอส ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง (ปิดเทอม) ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/3/2566
292 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง (ปิดเทอม) ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/3/2566
293 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/3/2566
294 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ตัวละ ๓ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/3/2566
295 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมผิวถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำลอดถนน หมู่ที่ ๓ บ้านฮ่างต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/3/2566
296 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/3/2566
297 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตามโครงการป้องกันไฟป่า หมอกควันและมวลพิษทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/3/2566
298 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/3/2566
299 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๓ (พื้นที่ป่าบ้านห้วยโต้ง) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/3/2566
300 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาแรงงานทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่หมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๔ (พื้นที่ป่าบ้านแม่ฉางข้าว) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/3/2566
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 548 รายการ
จำนวนหน้า 11 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.222.189.51
ออนไลน์ 40ip
วันนี้ 75ip
เดือนนี้ 8728ip
ปีนี้ 59476ip
ทั้งหมด 288149ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator