เทศบาลตำบลป่างิ้ว
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 388 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
251 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 15/9/2565
252 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเหมือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/9/2565
253 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 14/9/2565
254 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน(เสริมผิวทางหินคลุก) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2565
255 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/9/2565
256 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 5/9/2565
257 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 5/9/2565
258 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
259 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/9/2565
260 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (บ้านฮ่างต่ำเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/9/2565
261 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
262 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านสบลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
263 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานของ สำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลป่างิ้ว จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
264 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 30/8/2565
265 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโคงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2565
266 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one , เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2565
267 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2565
268 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2565
269 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด ๗ คิกบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2565
270 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2565
271 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนม ยู เอช ที (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/8/2565
272 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/8/2565
273 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนม ยู เอช ที (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/8/2565
274 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/8/2565
275 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 22/8/2565
276 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2565
277 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2565
278 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/8/2565
279 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/8/2565
280 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/8/2565
281 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
282 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง (ข้อแยกตัววาย ๓ ทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
283 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ คลิกอ่าน.. 11/8/2565
284 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
285 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/8/2565
286 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่างเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/8/2565
287 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อถ่านหุ่งต้ม เพื่อใช้ในฌาปนสถานเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/8/2565
288 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/8/2565
289 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/7/2565
290 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงสำหรับรถประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
291 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประเภทนมยู เอช ที (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
292 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประเภทนมยู เอช ที (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดจืด) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
293 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
294 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อไฟกระพริบ ตามโครงการชุมชนร่วมใจขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
295 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
296 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างวางท่อระบายน้ำหน้าวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/7/2565
297 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่างเทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/7/2565
298 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง และจัดหาน้ำดื่ม ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/7/2565
299 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาติดตั้งรื้อถอนเต็นท์ พร้อมระบายผ้า ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/7/2565
300 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/7/2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 388 รายการ
จำนวนหน้า 8 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.239.59.31
ออนไลน์ 26ip
วันนี้ 145ip
เดือนนี้ 10836ip
ปีนี้ 69637ip
ทั้งหมด 176845ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator