เทศบาลตำบลป่างิ้ว

นางนภาลัย พันเลิศพาณิชย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 18 , 081-0339877
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายวิทวัส โคตรแก้ว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 18

นางสายเทียน ชนะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 18
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางสาวสุดารัตน์ มีแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 18
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางหน่อแก้ว อินต๊ะนำ
ครู คศ.2 ศพค.ฮ่างต่ำเหนือ
เบอร์โทร : 094-7653528
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางสุพัตรา ปัญญา
ครู คศ.2 ศพค.วัดฮ่างต่ำ
เบอร์โทร : 089-5539141
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม


ว่าง
ครู คศ.2 ศพค.วัดป่างิ้ว


ว่าง
ครู คศ.1 ศพค.วัดร่องกู่


ว่าง
ครู คศ.1 ศพด.บ้านป่าสัก


นายนิคม ดวงสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 18
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

น.ส.ไพรินทร์ ตาก๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 18
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายณัฐพนธ์ วงษ์ดี
คนงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 18
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางสิริกานดา ศิริกันต์
ผู้ดูแลเด็ก ศพค.วัดป่างิ้ว
เบอร์โทร : 089-5556853
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

น.ส.บัวแก้ว อุปะทะ
ผู้ดูแลเด็ก ศพค.บ้านฮ่างต่ำเหนือ
เบอร์โทร : 089-4561880
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

น.ส.สุมาลี ประมวลการ
ผู้ดูแลเด็ก ศพค.วัดป่างิ้ว
เบอร์โทร : 089-6341944
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางวิลาวรรณ์ เมืองปุ๊ด
ผู้ดูแลเด็ก ศพค.วัดร่องกู่
เบอร์โทร : 081-2883764
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

น.ส.ปริญญา อจิน๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก ศพค.วัดป่างิ้ว
เบอร์โทร : 089-2274551
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม


ว่าง
คนงาน ศพด.ฮ่างต่ำเหนือ


นางสาววิลาสิณีย์ ชัยศรี
คนงาน ศพค.ป่าสัก
เบอร์โทร : 097-9920350
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

น.ส.ศิริพร ชัยมงคล
ผู้ดูแลเด็ก ศพค.ฮ่างต่ำเหนือ
เบอร์โทร : 086-4250047
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

น.ส.เสาวลักษณ์ มาศภมร
ผู้ดูแลเด็ก ศพค.โรงเรียนบ้านป่าสัก
เบอร์โทร : 081-0261396
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

น.ศ.จุฬาลักษณ์ มูลแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดร่องกู่
เบอร์โทร : 088-5577224
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม
 
จำนวนบุคลากร กองการศึกษา ทั้งหมด 22 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา

……………………………………………..

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล   และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย)  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.1/ว145  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2549

ฉะนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงาน  และการดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม  ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงขอกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

1.  นางนภาลัย   พันเลิศพาณิชย์   ตำแหน่ง    ตำแหน่ง   นักบริหารการศึกษา    เลขที่ตำแหน่ง   12-2-08-2107-001  ผู้อำนวยการกองการศึกษา บริหารจัดการระบบงาน อำนวยการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ  กำกับดูแล  ภายในกองการศึกษา  

2.  นางเนตรนภา    ภักดีสาร   ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   เลขที่ตำแหน่ง  08-0108-001  รับผิดชอบงานทางด้านงานวิชาการ งานการศึกษาท้องถิ่น  งานสันทนาการ  งานส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และอนุบาล 3  ขวบ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ส่งเสริมศาสนา ศิลปะแลวัฒนธรรม งานประสานและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานตามภารกิจถ่ายโอน  ประสานงานเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียน  และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น งานกีฬาและนันทนาการ  งานพัสดุกองการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. นางสายเทียน  ชนะ   ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    ตำแหน่งเลขที่ 12-2-08-4101-003    รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม  เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา  ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ  และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง รับผิดชอบงานทางด้านงานพัสดุกองการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. นายนิคม   ดวงสุวรรณ    ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  กองการศึกษา  เป็นผู้ช่วย  รับผิดชอบงานปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม  เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา  ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ  และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  ประสานงานเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียน  และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  นางสาวไพรินทร์   ตาก๋า   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา  เป็นผู้ช่วย  รับผิดชอบงานทางด้านงานธุรการ   งานการศาสนา  งานขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรม  งานส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล 3  ขวบ  ประสานงานเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียน  และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น   เป็นผู้ช่วยงานพัสดุและการเงินและบัญชีสถานศึกษาของกองการศึกษา การจัดทำฎีกาอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) และฎีกาการเบิกเงินต่างๆ ของกองการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6.  นางหน่อแก้ว  อจินะ     ตำแหน่ง  ครู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่างต่ำเหนือ  เลขที่ตำแหน่ง    57-2-0247  ทำหน้าที่ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน  รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ให้ครอบคลุมทุกด้าน  เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง 3 – 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่างต่ำเหนือ  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์   สังคม  และสติปัญญาให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพและอนามัยของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7.  นางอรอนงค์   สุวนิชย์    ตำแหน่ง  ครู   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ้ว  เลขที่ตำแหน่ง 57-2-0248         ทำหน้าที่ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน  รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ให้ครอบคลุมทุกด้าน  เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง  3 – 5 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ้ว  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์   สังคม  และสติปัญญา  ให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพและอนามัยของเด็ก  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

8.  นางสุพัตรา    ปัญญา  ตำแหน่ง   ครู   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่างต่ำ  เลขที่ตำแหน่ง  57-2-0443    ทำหน้าที่ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน  รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ให้ครอบคลุมทุกด้าน เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัย  (อายุระหว่าง 3 – 5 ปี)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่างต่ำ (ขุนเมืองงาม)  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพ  และอนามัยของเด็ก  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

9.  นางสิริกานดา   ศิริกันต์    ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย  ( อายุระหว่าง  3 – 5 ปี)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่างต่ำเหนือ  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์   สังคม  และสติปัญญาให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพ  และอนามัยของเด็ก  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

10. นางบัวแก้ว    นันตาสี  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ทำหน้าที่ เลี้ยงดู เด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย  ( อายุระหว่าง  3 – 5 ปี)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่างต่ำเหนือ  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์   สังคม  และสติปัญญาให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพ  และอนามัยของเด็ก  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

11.  นางวิลาวรรณ์  เมืองปุ๊ด    ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ทำหน้าที่ เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย ( อายุระหว่าง  3 – 5 ปี)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องกู่  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพ  และอนามัยของเด็ก  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

12.  นางสาวปริญญา   อจิน๊ะ  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ทำหน้าที่ เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย ( อายุระหว่าง  3– 5 ปี)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ้ว  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์   สังคม  และสติปัญญา  ให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพ  และอนามัยของเด็ก  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

13.  นางสุมาลี   ประมวลการ   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ทำหน้าที่ เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย   (อายุระหว่าง  3 – 5 ปี)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ้ว  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพ  และอนามัยของเด็ก  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

14. นางสาวศิริพร   ชัยมงคล    ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ทำหน้าที่ เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย  (อายุระหว่าง  3 – 5 ปี)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่างต่ำ  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์   สังคม  และสติปัญญาให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพ  และอนามัยของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

15.  นางสาวเสาวลักษณ์  มาศภมร  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ทำหน้าที่ เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง  3 – 5 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญาให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพ  และอนามัยของเด็ก  และปฏิบัติงานอื่น  ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

16. นางสาวจุฬาลักษณ์  มูลแก้ว  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ทำหน้าที่ เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย  (อายุระหว่าง  3 – 5 ปี)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่างต่ำเหนือ  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์   สังคม  และสติปัญญาให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพ  และอนามัยของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

17.  นางสาววิลาสิณีย์  ชัยศรี  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  ทำหน้าที่ เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง  3 – 5 ปี)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพ  และอนามัยของเด็ก  และปฏิบัติงานอื่น  ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

18.  นางสาววัชรวรรณ  ภูมี  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  ทำหน้าที่ เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือ เด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง  3 – 5 ปี)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องกู่  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์   สังคม  และสติปัญญาให้กับเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป   จัดทำทะเบียนประวัติของเด็กปฐมวัย  จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพ  และอนามัยของเด็ก  และปฏิบัติงานอื่น  ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การทำงาน  ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด  ตามระเบียบ  อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้  หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที

ทั้งนี้   ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2564


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.222.189.51
ออนไลน์ 46ip
วันนี้ 54ip
เดือนนี้ 8707ip
ปีนี้ 59455ip
ทั้งหมด 288128ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator