เทศบาลตำบลป่างิ้ว

นางสาวปรานอม คนอยู่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
เบอร์โทร : 081-7069595 , 053-648963 ต่อ 15
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายดวงนที ตาแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 15
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายคิน เหมยแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 24 , 052-053811
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางภัคคินี โยนสนิท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 15
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางปานรดา ตุ้ยสมุทร
นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 19
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางนันทิชา สารเก่ง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 19
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางสาวภัทรวดี ไชยบาล
นิติกร ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 15

นายปิยะ ปากุลวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 15
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางมัณฑนา เหมยแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 19
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 15
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

พ.จ.ท.อนุสรณ์ จันต๊ะเทพ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 15 , 095-1452199
098-7460410
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายปรัชญ์นันท์ ทิพากร
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 24
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นางธนิษฐา บุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 15

นายณัฐพงษ์ บุญทะวงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 0

น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 15

นายอติวัฒน์ ทานศิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 053-648477 , 095-1452199 , 061-2785491

นายโชคทวี กันทนะ
พนักงานขับรถยนต์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เบอร์โทร : 053-648477 , 095-1452199 , 096-8161226

นายเนตรขจร โขงจักร์
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 053-648477 , 095-1452199 , 098-7295598

นายรัตน์ ธิป๋า
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 0

นายสุรศักดิ์ รักชาติ
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เบอร์โทร : 053-648477 , 095-1452199 ,098-7751041

น.ส.จรรย์อมล ตาแดง
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 19

นายวุฒิชัย ใจเสมอ
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เบอร์โทร : 053-648477 , 095-1452199 , 096-8591644

พัทธพล อ่วมด้วง
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เบอร์โทร : 053-648477 , 095-1452199 , 064-5676038

นายจันทร์ อุปคำ
พนักงานจ้างเหมา
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 0

นายทรงศักดิ์ ชื่นใจ
พนักงานจ้างเหมา
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 0
จำนวนบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล ทั้งหมด 32 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน

  งานธุรการ

- ปฏิบัติงานด้านกิจการสภา

- ปฏิบัติงานการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น, สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ,สมาชิกวุฒิสภา

-  ดูแลรับผิดชอบฌาปนสถานเทศบาลตำบลป่างิ้ว

-  ดูแลรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติหอพัก

-  ดูแลรับผิดชอบงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน, ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่างิ้ว  

-  ดำเนินการรับเรื่องอุทธรณ์ , ร้องเรียน , ร้องทุกข์

- ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ และงานสารบรรณ

- ร่าง โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือและประมวลรายงาน

- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่

- ลงทะเบียนหนังสือรับของส่วนกลาง  รับ-ส่งหนังสือทางระบบอีเล็คทรอนิค  ส่งหนังสือให้

หน่วยงานภายในเทศบาลตำบลป่างิ้ว 

- ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนพาณิชย์ 

- ปฏิบัติหน้าที่การเบิก-จ่าย วัสดุ ประจำปีงบประมาณ 

- ลงทะเบียนหนังสือรับของสำนักปลัดเทศบาล

- งานรับ – ส่งหนังสือทางระบบอีเล็คทรอนิค

- เสนอหนังสือประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ 

- ดูแล รักษาบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึงปิดประกาศเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์

- จัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดทำรายงานการประชุมประจำเดือนของสำนักปลัดเทศบาล

- จัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดทำรายงานการประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหาร 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล

- จัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดทำรายงานการประชุมพนักงานส่วนท้องถิ่นของอำเภอเวียงป่าเป้า  กรณีเทศบาลตำบลป่างิ้วเป็นเจ้าภาพ

 จัดทำโครงการ  5 ส, โครงการรัฐพิธี 

- งาน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร, ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

-  งานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

- ประสานงานกับสมาชิกสภา, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านด้านเอกสารต่าง ๆ  

- รวบรวมเอกสารการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 

- รวบรวมเอกสารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับ

เงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (โบนัส)

- รวบรวมเอกสารการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น 

- ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนพาณิชย์ 

-  ช่วยเหลืองานเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

  งานการเจ้าหน้าที่

- งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

- งานเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าตอบแทนการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษและสวัสดิการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

- งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก และการเลือกสรร

- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล

- งานทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

- งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

- ปฏิบัติงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  แผนพัฒนาบุคลากร การจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ตลอดจนการขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

-  การลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ 

-  การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

-  การพิจารณาดำเนินการทางวินัยข้าราชการ

 -  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่น ๆ

-  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

- ช่วยเหลืองานเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

งานระบบสารสนเทศ

- กำหนด  และควบคุม แนวการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบาย

การดำเนินงานขององค์กร  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กร

- ควบคุมดูแลและพัฒนา เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่าง ๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

- วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

- ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

- ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านฮาร์ดแวร์เพื่อนำมาประยุกต์ให้งานในองค์กร

- วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและความต้องการพัฒนาโปรแกรมและ

ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์

- ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์

- ร่วมพิจารณาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์มาตรฐาน

- ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร อาทิ ระบบ LAN เว็บไซต์อินเตอร์เน็ต

- จัดโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมและซอฟท์แวร์ให้แก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนในเขตพื้นที่

- จัดทำจดหมายข่าว ,ข่าวประชาสัมพันธ์, ดูแลเว็บไซต์ ลงข้อมูลข่าวสารในเว็บของเทศบาล

- ดูแลระบบเครือข่ายกล้อง CCTV และระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งในสำนักงานและหมู่บ้านในเขตพื้นที่

- ดูแลระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านที่ติดตั้งโดยใช้งบประมาณของเทศฐาล

- ประสานงาน และลงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง (info)

- ช่วยเหลืองานเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

งานพัฒนาชุมชน

- รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ เพื่อดูแลและจัด

สวัสดิการที่พึงได้ เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์

-  งานรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

-  งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ

-  การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ

-  งานจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้สูงอายุในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

-  งานคีย์ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

-  งานจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์

-  งานลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

- ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพ

สามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

- จัดทำโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

- สำรวจและจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน (จปฐ.) เพื่อนำมาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่

- ศึกษา และติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน

พัฒนาชุมชน

- รายงานการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนในการพัฒนากลุ่มอาชีพงานส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่น 

ให้คำแนะนำ ปรึกษา ติดตามและประเมินผลกลุ่มอาชีพ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีและผู้สูงอายุจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ  

- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว

- ส่งเสริมและดำเนินการโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลป่างิ้ว

- ติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่างิ้ว

- ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ  

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน  รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดำเนินการร่วมกัน  เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง 

 และชุมชนได้  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

- ดูแลบริหารตลาดกลาง เพื่อให้ประชาชนมีตลาดที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม

- งานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

- งานบรรเทาทุกข์  งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์  ประชาชน

ผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยต่าง ๆ  ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

- งานบรรเทาทุกข์  ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยต่าง ๆ  ช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

- งานรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

- รวบรวมเอกสารและตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

- บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

- จัดฝึกอบรมประชาชน  ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดประเภทต่าง ๆ  พร้อมทั้งจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝ้าระวังการคุกคามของยาเสพติด 

 โดยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  เช่น ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่

- ร่วมจัดทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่  เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน  โครงการชุมชนพอเพียง   โครงการ S M L เป็นต้น  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

- โครงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาระหว่างปิดเทอมฤดูร้อน 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 

-  ช่วยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบรับรอง ทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

งานด้านการเกษตร 

- ผลิต และให้บริการ ด้านพืช ไหม และปัจจัยการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

- ปฏิบัติการด้ายวิชาการเกษตร เช่น การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้ำ เป็นต้น

 เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

- ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต จัดทำโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

 เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกพืชประจำถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก

- ช่วยตรวจและควบคุมการนำเข้า ส่งออก และการนำผ่านของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตรและช่วยตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต

 และเพื่อควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมาย

- จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

 

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศึกษา วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

-  กำหนดกลวิธีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว ส่งเสริมภาวะโภชนาการ 

- การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ครู นักเรียน อบรม ส่งเสริมและเผยแพร่งานทางด้านสุขภาพ 

-  วิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ

-  วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่อง หรืองานส่งเสริมสุขภาพ ตามแผนพัฒนาสาธารณสุข

-  จัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ที่ใช้สำหรับดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 

- งานให้บริการทางสาธารณสุข

- งานจัดการขยะมูลฝอย

- งานให้คำแนะนำช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป

- งานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

- งานควบคุมป้องกันโรค

- งานรวบรวมสถิติและข้อมูลการเกิดโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข

- งานด้านปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล

- งานสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน

- งานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาน้ำสะอาด การจัดและปรับปรุงแหล่งน้ำ ควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ 

- งานส่งเสริมให้มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

- งานการควบคุมสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

- การป้องกันเหตุรำคาญตามหลักสุขาภิบาล

- อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล อาหาร น้ำ สิ่งปฏิกูล อาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

 - งานป้องกัน และระงับอัคคีภัย , งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 - งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น  สรุป รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย

 และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัย

-  งานตรวจสอบ   ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 -  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

 -  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

-   งานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

 -  จัดทำคำสั่งการอยู่เวรยามประจำเดือนของสำนักงานฯ

 -  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้

เป็นไปตามเทศบัญญัติ   ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-  งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

-  งานประสานกับจังหวัด  และอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

-  งานมวลชนต่าง ๆ  

 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

-  ลงข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ในระบบ e-plan 

-  จัดทำเอกสารการโอนลด- โอนเพิ่มตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

-  ลงข้อมูล โอนลด โอนเพิ่ม ในระบบ e-LAAS

-  ช่วยจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม

-  จัดทำแผนดำเนินงาน

-  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

-  การติดตาม ประเมินผลโครงการ

-  จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี

-  ติดตามการรายงานการส่งใช้เงินอุดหนุนของหมู่บ้าน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ

-  งานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  

-  ลงข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบ e-LAAS

-  งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

-  งานตามนโยบายของรัฐบาล สรุป วิเคราะห์ ประเมิน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

-  รับผิดชอบโครงการในส่วนของสำนักปลัดเทศบาลที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของงานใด

เช่น  โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ฯลฯ  

-  ช่วยเหลืองานเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 36ip
วันนี้ 497ip
เดือนนี้ 3268ip
ปีนี้ 111085ip
ทั้งหมด 218293ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator